Logo

Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące podmioty Grupy Mularski:

 • a) Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 5992953868, REGON nr 080071696, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246825;
 • b) Mularski Group S.A. z siedzibą w Rożankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 5993208256, REGON nr 368253747, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694824;
 • c) Agata Oudejans prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Agata Oudejans” z siedzibą w Rożankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 826000459;
 • d) Marcin Mularski prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Mularski” z siedzibą w Rożankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261761966;
 • e) Maciej Mularski prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej Mularski” z siedzibą w Różankach ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261342146;
 • f) Mateusz Mularski prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Mateusz Mularski” z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 5321810001;
 • g) Maria Mularska prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie pn. „Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski” Maria Mularska z siedzibą w Rożankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 8261342152;
 • h) Maria Mularska, Marcin Mularski, Mateusz Mularski, Agata Oudejans, Beata Mularska i Maciej Mularski – prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” s.c. z siedzibą w Różankach ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr 8261111234, REGON nr 005172310,
 • i) Zakład Bory 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 – 415 Kłodawa, NIP nr: 5993207989, REGON nr 368206653, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694063,

związane porozumieniem o współadministracji. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia dostępny jest na stronie https://mularski.pl/ochrona-danych-osobowych Wymienione powyżej podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

2. Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych elektronicznie pod adresem iodo@mularski.pl lub listownie albo osobiście pod adresem ul. Jasna 12, Sarnów, 45 – 512 Psary.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • a) zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez współadministratora usług i/lub towarów [dane Pani/Pana i/lub Reprezentantów (osób fizycznych reprezentujących osobę fizyczną lub osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną) oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione współadministratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów] – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • b) zawarcia przez Panią/Pana umów ze współadministratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów ze współadministratorem, jak i udzielenia zabezpieczeń – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 • c) rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na współadministratorów przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 • d) uzyskania zabezpieczeń realizacji umów i zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • e) bieżącej działalności współadministratorów, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby współadministratorów związanych z przedmiotem ich działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • f) dokonywania weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
 • g) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług współadministratora – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

4. Przetwarzaniu podlegać będą dobrowolnie przekazane (względnie uzyskane z publicznych rejestrów) następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe kontrahentów współadministratora (a w tym dane osób udzielających zabezpieczeń): imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, wizerunek, nr identyfikacji podatkowej i status podatkowy, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej; dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe Reprezentantów oraz osób przy pomocy których realizowana jest umowa zawarta ze współadministratorem (a w tym dane do kontaktów ze współadministratorem): imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, oznaczenie pracodawcy; sytuacja rodzinna kontrahentów oraz osób udzielających zabezpieczeń: stan cywilny; dane bankowe i finansowe kontrahentów współadministratora oraz osób udzielających zabezpieczeń: nr rachunku bankowego, źródła dochodów, posiadany majątek, zobowiązania.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie współadministratorów i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym współadministratorów w realizacji zawartych z Panią/Panem umów i transakcji handlowych (np. banki), agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów oferowanych przez współadministratorów, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.

6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, iż w związku z prowadzeniem przez współadministratorów konta firmowego na portalu społecznościowym Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej Facebook, która przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa przez okres realizowania obowiązków księgowych, rachunkowych i podatkowych.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • a) dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • b) sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 • c) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

9. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Czy musi Pani/Pan podawać Grupie Mularski dane osobowe ?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych:

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż treść niniejszej klauzuli informacyjnej jak również inne informacje odnoszące się do ochrony przetwarzanych danych osobowych dostępne są pod adresem: https://mularski.pl/ochrona-danych-osobowych/

Chcesz otrzymywać e-maile z poradami?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

Rozsady hobby - tu kupisz

Sklepy firmowe Grupy MULARSKI Sklepy DINO
oraz w wybranych sklepach sieci LIDL.

Pytania / Obsługa klienta

  Udostępnij